Újireg ivóvízminőség-javító program

Kedvezményezett neve: Újireg Község Önkormányzata, Építési és Közlekedési Minisztérium

Összköltség: 168 687 647 Ft
Támogatási százalék: 95%
Támogatás összege: 160 253 264 Ft
A projekt megvalósításának kezdete       2017.02.23.
A projekt fizikai befejezésének határideje       2023. 11. 30.

A megvalósult projekt tartalma:

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2017-00050

A beruházással szembeni szakmai elvárás volt, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek. A település vízellátását 2 db mélyfúrású kút biztosította, melyek vize határérték felett tartalmazott ammóniumot, vasat és mangánt. A korábban üzemelő 2/a. jelű kút közvetlenül a hálózatra termelt, az 1. sz. kút tartalék volt. Vízkezelés hiányában az ivóvízben az ammónium, vas és mangán folyamatosan határérték feletti volt. A kutakból kitermelt víz megfelelő minősége biztosítása érdekében víztisztító mű telepítése vált szükségessé. A rekonstrukció mértéke nem haladta meg az elszámolható költségek 20 %-át.

A beruházás tárgya az Újireg vízmű területen 1 db 13,0 m3 hasznos térfogatú vasiszap ülepítő építése, a meglévő,  üzemen kívüli udvartéri 50,0 m3-es tisztavíz tároló felújítása és üzembe helyezése, a meglévő vízkezelő épület bővítése volt, továbbá egy 4,0 m3/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés is telepítésre került a kútvizek vas-, mangán-, és ammónium tartalmának eltávolítására, mely vízminőség a 201/2001. (X.25.) Korm. r. követelményeinek képes megfelelni. A megvalósult kezelőépület bővítés miatt a védőterület nagyságának növelése szükséges volt, kerítésépítéssel és tereprendezéssel, biztosítandó a  262/1 hrsz-ú lebegő telek közterülethez való csatlakozását. A hulladékvizek elvezetéséhez a meglévő árok rekonstrukciója történt meg.

A meglévő udvartéri medence felújítása mellett további vízműtelepi rekonstrukció történt a meglévő I. sz. és II/a. sz. kút szivattyújának, szerelvényeinek és vezetékének cseréjével.

A megvalósult beavatkozások célja a nyersvíz vas-, mangán és ammónium tartalmának hálózatba juttatás előtti eltávolítása volt a 201/2001. (X.25.) Korm. r. előírásainak, ill. a vízminőségi jellemzőknek megfelelően, a kezelt víz fertőtlenítése, és udvartéri tárolása.

A keletkező hulladékvizekkel kapcsolatos feladat azok ülepítése, az ülepített víznek befogadóba vezetése.

Megszakítás